Laatst bijgewerkt op: 21/06/2023

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN SALONKEE

Inhoud

1. TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASSELIJKHEID

1.1

www.salonkee.nl (de “Website”)is een Website van het bedrijf Salonkee SA ("Salonkee" of "ons") of "wij") met maatschappelijke zetel te Centre Orchimont, 36-38 Rangwee , L-2412 Luxembourg, RC B207855, Registratienummer 2018221052999, BTW LU31273477. De Gebruiker(s) (“Gebruiker”, “Gebruikers” of “u”) is/zijn verplicht deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig te lezen. Bij het bevestigen van een boeking of aanmelding wanneer de gebruiksvoorwaarden voor Gebruikers en het privacybeleid (https://salonkee.nl/data_privacy_policy) worden gepresenteerd, geeft de Gebruiker aan volledig kennis te hebben genomen en de inhoud ervan te accepteren. Of u nu een geregistreerde Gebruiker bent of niet, u blijft verder gebonden aan de Gebruiksvoorwaarden door deze Website te bezoeken en/of er een link naartoe te maken.

1.2

Salonkee kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien en bijwerken. Als u de Website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, wordt dit beschouwd als aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Elk aspect van de Website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt, naar eigen goeddunken van Salonkee. Salonkee kan te allen tijde en naar eigen goeddunken algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot andere Salonkee-diensten vaststellen of wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen op onze Website worden aangekondigd. Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is voor het laatst gewijzigd op de hierboven vermelde datum.

1.3

Salonkee behoudt zich het recht voor om de toegang tot of de werking van de Website, of een deel ervan, op te schorten of te onderbreken, indien nodig voor het uitvoeren van onderhoud en/of voor enig ander doel; en/of om de Website, of een deel ervan, aan te passen of te wijzigen, met name, maar niet uitsluitend, door functies en opties binnen de Website toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

1.4

Gelieve er rekening mee te houden dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid niet van toepassing zijn op de relatie tussen Salonkee en haar Professionele Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd). Als u een bestaande Professionele Gebruiker bent, raadpleeg dan de professionele voorwaarden die u bij het aanmaken van een account zijn verstrekt. Als u zich bij Salonkee wilt aanmelden om een van onze Professionele Gebruikers te worden, neem dan hier contact met ons op. "Professionele Gebruikers" zijn Professionele klanten, zoals, maar niet beperkt tot, salon-/spa-/welzijnsbeoefenaars met wie we een overeenkomst zijn aangegaan.

2. DIENST

2.1

De diensten die worden aangeboden door de Salonkee-Website geven Gebruikers de mogelijkheid om een salon/spa/welzijnsbeoefenaar in de schoonheidssector te vinden, toegang te krijgen tot de dienstenlijst, het adres en de afbeeldingen van de Professionele Gebruiker, beschikbare boekingen, cadeaubonnen en de mogelijkheid om afspraken te boeken en te betalen met dergelijke Professionele Gebruikers.

3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

3.1

U garandeert dat u wettelijk in staat bent om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

3.2

U verklaart dat de informatie die u verstrekt, of het nu gaat om informatie over uw persoonlijke identiteit of die van anderen, naar uw beste weten correct en oprecht is. U wordt erop gewezen dat het gebruik van een valse identiteit en het verspreiden van valse informatie aanleiding kan geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

3.3

U zorgt ervoor dat elk apparaat waarmee u de Website bezoekt, beveiligd is en is uitgerust met up-to-date antivirussoftware.

3.4

Salonkee Website-accounts moeten strikt persoonlijk zijn. Desalniettemin kan het in sommige situaties nodig zijn dat een Gebruiker een afspraak en diensten boekt namens een andere persoon, zoals bijvoorbeeld kinderen of mensen onder voogdij. In dit geval moet u ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot Salonkee via hun verbinding op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

3.5

Of u nu een dienst voor uzelf of voor een derde persoon boekt, het is uw eigen verantwoordelijkheid om de Professionele Gebruikers vooraf te informeren over eventuele gezondheidsproblemen, speciale behoeften of medische aandoeningen die van invloed kunnen zijn op of worden beïnvloed door de geboekte dienst. In geval van letsel, schade of verlies als gevolg van het nalaten hiervan, kunnen noch Salonkee noch de Professionele Gebruiker hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

3.6

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van uw Gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Salonkee raadt u daarom aan een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

3.7

U bent verantwoordelijk voor het volgen van de algemene voorwaarden van onze Professionele Gebruikers wanneer onze Professionele Gebruikers bepaalde diensten beschikbaar stellen via API's.

3.8

U heeft niet het recht om anderen gebruik te laten maken van uw account.

3.9

U stemt ermee in geen licenties, sublicenties, verkopen, doorverkopen, huren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren of timeshare te verlenen aan enige rechten die door deze Gebruiksvoorwaarden aan derden worden verleend.

3.10

U stemt ermee in de Website niet te wijzigen, aan te passen of te hacken, of de Website op een onwettige manier te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot schending van de privacyrechten van een persoon.

3.11

U stemt ermee in niet te proberen de broncode van Salonkee's diensten of de Website te ontcijferen, decompileren, reverse- engineeren of anderszins te ontdekken.

4. VERANTWOORDELIJKHEID VAN SALONKEE

4.1

Salonkee zal zich volledig inzetten om Gebruikers een kwaliteitsservice te bieden en eventuele technische storingen zo snel mogelijk op te lossen. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat communicatietransmissiesystemen, computersystemen, hostingdiensten of computers van Professionele Gebruikers, zoals elk computersysteem, storingsgevoelig kunnen zijn.

4.2

U stemt ermee in geen beroep te doen tegen Salonkee in geval van een technische storing bij het gebruik van de op de Website aangeboden diensten of een storing bij het gebruik door de Professionele Gebruiker. Salonkee overneemt beste praktijken om hoge beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit voor de diensten te bieden, maar Salonkee is in dit opzicht enkel gebonden tot een middelenverbintenis.

4.3

Alle diensten, geboekt of betaald via de Website of persoonlijk in het salon, worden geleverd door onze Professionele Gebruikers en als zodanig kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit, uitvoering of mogelijke schade/verwondingen die uit dergelijke diensten kunnen worden opgelopen. Salonkee draagt geen verantwoordelijkheid inzake de nauwkeurigheid van de door de Professionele Gebruiker verstrekte informatie met betrekking tot de datum en het uur van de afspraak of enige andere informatie. Salonkee is niet verantwoordelijk voor het beheren van annuleringen van een Professionele Gebruiker of Gebruiker binnen enkele minuten na deze afspraken, die rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Professionele Gebruiker moeten worden beheerd. Alle foto's en informatie die op het platform worden getoond, worden alleen ter illustratie weergegeven. Hoewel we onze Professionele Gebruikers vragen om de meest nauwkeurige informatie en/of servicebeschrijving mogelijk te maken, verifiëren we dergelijke informatie niet en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor misleidende inhoud.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1

Alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten op de Website, blijven te allen tijde het enige en exclusieve eigendom van Salonkee, en de Gebruiker verkrijgt geen rechten, aanspraken op of belangen in enige inhoud op de Website. U erkent hierbij dat Salonkee alle rechten behoudt, inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten in en op eventuele wijzigingen aan de Website en haar diensten, updates, upgrades of nieuwe releases daarvan, en dat alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Website het exclusieve eigendom zullen zijn en blijven van Salonkee. Salonkee verleent Gebruikers een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar recht, zonder het recht op sublicentie, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website voor persoonlijke doeleinden.

5.2

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden betekent "Intellectuele eigendomsrechten" zonder beperking het volgende:

 1. alle rechten op uitvindingen (octrooieerbaar of niet-octrooieerbaar en al dan niet beperkt tot praktijk), inclusief alle octrooien, octrooiaanvragen inclusief voorlopige octrooiaanvragen en PCT-octrooiaanvragen) en openbaarmakingen van octrooien, samen met alle heruitgaven, voortzettingen, gedeeltelijke voortzettingen, herzieningen, uitbreidingen en heronderzoeken daarvan,
 2. alle auteursrechtelijk beschermde werken, alle auteursrechten en alle aanvragen, registraties en vernieuwingen in verband daarmee,
 3. databankrechten,
 4. ontwerprechten,
 5. rechten op topografieën en maskerwerken,
 6. rechten op gebruiksmodellen,
 7. alle handelsmerken, dienstmerken, huisstijl, logo's, handelsnamen, en bedrijfsnamen, samen met alle vertalingen, aanpassingen, afleidingen en combinaties daarvan en inclusief alle daarmee samenhangende goodwill, en alle aanvragen, registraties en vernieuwingen in verband daarmee,
 8. alle handelsgeheimen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie en alle onderzoek en ontwikkeling en andere vormen van bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van eventuele toepassingen daarvoor, erkend onder de toepasselijke wetgeving in elk land ter wereld.
5.3

U stemt ermee in geen eigendomsmarkeringen aanwezig op de Website, zichtbaar tijdens de werking ervan, inclusief copyrightvermeldingen, markeringen aanwezig op media of enige documentatie te verwijderen of te wijzigen.

5.4

Salonkee is de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die door Salonkee zijn gecreëerd, voorbereid, geproduceerd of ontwikkeld onder of in verband met de Website.

5.5

U mag de inhoud van de Website niet geheel of gedeeltelijk verzenden, wijzigen, publiceren, kopiëren, rapporteren, distribueren of in enige andere vorm reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de rechten.

6. GEBRUIKERSGEGEVENS

6.1

De Gebruiker verleent Salonkee een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke royaltyvrije licentie om Gebruikersgegevens te gebruiken:

 1. Indien nodig voor het leveren van diensten op de Website; en
 2. Om eventueel van de Gebruiker gevraagde aanvullende diensten te leveren.

"Gebruikersgegevens" zijn alle gegevens en informatie van welke aard dan ook die door de Gebruiker aan Salonkee zijn verstrekt of namens de Gebruiker door Salonkee zijn ontvangen in verband met de diensten op de Website.

6.2

De Gebruikersgegevens die door Salonkee worden gehost als onderdeel van de diensten op de Website, en alle wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten daarin, blijven het exclusieve eigendom van de Gebruiker.

6.3

De Gebruiker stemt ermee in dat Salonkee kwantitatieve gegevens afkomstig van het gebruik van de diensten op de Website mag verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor brancheanalyse, benchmarking, analyse, marketing en andere zakelijke doeleinden. Alle verzamelde, gebruikte en openbaar gemaakte gegevens zijn alleen in geaggregeerde vorm en zullen geen Gebruiker en/of Gebruikersgegevens identificeren.

6.4

De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is van de Gebruikersgegevens en/of beschikt over voldoende gebruiksrechten en bevoegdheid om aan Salonkee te verlenen, zodat Salonkee deze kan gebruiken voor het leveren van de diensten op de Website.

7. DOOR DE GEBRUIKER GECREËERDE INHOUD

7.1

Door inhoud op de Salonkee-Website te plaatsen, stemt u ermee in zich te houden aan de regels en alle gebruiksvoorwaarden die hierin zijn uiteengezet. Salonkee mag dergelijke inhoud naar eigen goeddunken gebruiken en plaatsen (bijv. voor marketing, promotie of verbetering van onze diensten) op onze Website of dergelijke sociale mediaplatforms, nieuwsbrieven, speciale promoties). We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud die in strijd is met deze regels of onze Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te weigeren of te verwijderen. In het geval van herhaalde en ernstige schendingen kunnen we naar eigen goeddunken de betreffende account(s) schorsen of permanent verwijderen. U kunt contact met ons opnemen of berichten melden die in strijd zijn met ons beoordelingsbeleid. De volgende inhoud is niet toegestaan:

 • Godslastering, seksueel expliciet inhoud, aanzetten tot haat, discriminerende inhoud, bedreigingen, geweld;
 • Vermelding van volledige namen, persoonlijke aanval op Salonkee-leden of -personeel en/of personeel van Professionele Gebruikers;
 • Advertenties of andere commerciële inhoud, logo's, links of bedrijfsnamen;
 • Spam, ongewenste contacten of inhoud die herhaaldelijk wordt uitgezonden of storend kan zijn;
 • Inhoud die illegale, schadelijke, profane, vulgaire, obscene, bedreigende of lasterlijke activiteiten goedkeurt of aanmoedigt;
 • Illegale inhoud die de rechten van een derde partij of entiteit schendt, inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; En
 • Inhoud die expliciet genoeg is om het adres van een woning te identificeren of enige andere inhoud die een risico kan vormen voor de persoonlijke veiligheid van een lid van de Salonkee-gemeenschap.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1

Salonkee zet zich volledig in om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Voor meer informatie over de behandeling van uw persoonsgegevens door Salonkee, nodigen wij u uit om het Privacybeleid van Salonkee te raadplegen (https://salonkee.nl/data_privacy_policy).

9. LINK NAAR ONZE WEBSITE

9.1

U mag voor niet-commerciële doeleinden een link naar de pagina van een Salonkee-Website maken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en rechtmatige manier doet die onze reputatie niet schaadt of ons een oneerlijk voordeel geeft. Voor alle duidelijkheid: de andere Website mag geen inhoud voor volwassenen of onwettig materiaal bevatten of enig materiaal dat aanstootgevend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is. U mag geen link naar een pagina van een Salonkee-Website maken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving namens ons suggereert, als die er niet is. U mag geen advertenties, copyrightmeldingen of andere op de Website gepubliceerde informatie verwijderen of verbergen door ze in te kaderen of anderszins te verbergen. De Website mag niet worden afgebakend of onderworpen aan enige andere browseromgeving. Als u een link naar de Salonkee-Website wilt maken voor commerciële doeleinden of enig ander doel dat hierboven niet is vermeld, stuur dan een elektronisch verzoek naar support.null@salonkee.salonkee.com. We behouden ons het recht voor om de toestemming om te linken op elk moment in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

10. VERKLARINGEN & GARANTIE

10.1

Salonkee vertegenwoordigt en garandeert de Klant de volgende aspecten:

 1. Tenzij expliciet vermeld in dit artikel 10 en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt de Website geleverd door Salonkee "in de staat waarin het verschijnt". De uitdrukkelijke garanties uiteengezet in dit artikel 10 zijn de enige garanties die door Salonkee worden gegeven met betrekking tot de diensten op de Website. Salonkee geeft geen (en wijst hierbij alle) andere garanties, overeenkomsten of verklaringen of voorwaarden af, hetzij schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik met betrekking tot het gebruik, misbruik of onmogelijkheid om de Website (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken.
 2. Salonkee garandeert en waarborgt dat alle door Salonkee geleverde aanvullende diensten op een correcte en professionele manier zullen worden uitgevoerd door bevoegd personeel;
 3. Naar beste weten van Salonkee bevat de Website geen virussen of malware. Salonkee zal niet bewust programma's, virussen of andere software in de Website programmeren die zijn ontworpen om ongeoorloofde toegang tot het computersysteem van een Gebruiker mogelijk te maken of om software, hardware of gegevens of een backdoor, tijdbom, software lock-out-sleutel of -apparaat, drop-dead-apparaat of andere routines die zijn ontworpen om een computer uit te schakelen, automatisch of na verloop van tijd of onder controle van een persoon uit te schakelen, te wissen of anderszins te beschadigen. Salonkee zal hiertoe de nodige controles uitvoeren.
 4. Salonkee kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of tekortkomingen bij het uitvoeren van hun taken wanneer dit te wijten is aan overmacht. “Overmacht” betekent “Elke omstandigheid buiten de macht van een Partij die redelijkerwijs niet kon worden voorzien en redelijkerwijs niet kon worden vermeden door middel van redelijke inspanningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot oorlog, rellen, pandemieën, rebellie, algemene staking, brand, natuurrampen, cyberaanvallen, pandemieën, import- of exportverboden, verstoring van gewoon verkeer, vervoer, energievoorziening, internet, computernetwerken of telecomfaciliteiten, leveringsproblemen bij leveranciers of het optreden van overmacht bij onderaannemers”.

11. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Salonkee niet aansprakelijk worden gesteld (hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief als gevolg van nalatigheid, productaansprakelijkheid of andere theorie)) voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade of andere soortgelijke schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking als gevolg van het gebruik van en/of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken (inclusief schade voor verlies van winst, inkomsten, zaken, contracten of klanten, verlies van of corruptie van gegevens, verlies van goodwill, schade aan apparatuur en reputatieschade, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen en de aanschafkosten van vervangende goederen of diensten).

11.2

De Gebruiker stemt ermee in dat Salonkee alleen aansprakelijk kan worden gesteld volgens de voorwaarden van dit artikel 11 voor zover de door de Gebruiker geleden schade rechtstreeks en uitsluitend is toe te schrijven aan Salonkee. Niets in de Overeenkomst beperkt of sluit echter de aansprakelijkheid van Salonkee uit voor (i) grove nalatigheid, (ii) opzettelijk wangedrag of (iii) fraude.

11.3

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn wij niet aansprakelijk, en u stemt ermee in ons niet verantwoordelijk te houden, voor enige schade of verliezen (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van geld, goodwill of reputatie, winst, andere immateriële verliezen, of enige speciale, indirecte of gevolgschade) die direct of indirect voortvloeit uit:

 • De inhoud die u (direct of indirect) verstrekt via onze Website;
 • Uw gebruik van of uw onvermogen om onze Website te gebruiken;
 • Vertragingen of storingen in onze Website;
 • Fouten, bugs, storingen of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in onze Website;
 • Schade aan uw hardware apparaat door het gebruik van de services op onze Website;
 • De inhoud, acties of inactiviteit van derden, inclusief producten of items die op onze Website worden vermeld;
 • Een schorsing of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw account of schending van de Gebruiksvoorwaarden ;
 • Uw behoefte om praktijken, inhoud of gedrag te wijzigen, of uw verlies of onvermogen om zaken te doen, als gevolg van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of ons beleid.

12. BETALING

12.1

Verwerking van betalingen.

 1. U kunt producten en diensten betalen met behulp van de betaalmethoden die Salonkee beschikbaar stelt via externe betalingsdienstaanbieders (“Betalingsdienstaanbieders”), en de Betalingsdienstaanbieder zal de betaling aan ons of de Professionele Gebruikers die de diensten aanbieden op onze Website beheren. Bij het kopen of bestellen van diensten op de Website, machtigt u de betalingsprovider om namens ons of de Professionele Gebruiker betalingen te initiëren met behulp van de door u geselecteerde betalingsmethode en de transactiebedragen te innen. Bijgevolg voldoen betalingen die door de betalingsdienstaanbieder van u worden ontvangen aan uw verplichtingen om ons of de Professionele Gebruiker te betalen voor het bedrag van de ontvangen betalingen. U stemt er ook mee in om de toepasselijke vergoedingen voor diensten die u bestelt te betalen zodra deze verschuldigd zijn, plus alle gerelateerde belastingen, en om ons alle incassokosten en rente voor achterstallige bedragen te vergoeden.
 2. Salonkee verbindt zich ertoe strikt technische en organisatorische maatregelen te implementeren en te handhaven om een veilige toegang tot en gebruik van het betalingsverwerkingsplatform te garanderen, maar kan niet te allen tijde een continue veilige toegang garanderen, noch kan Salonkee garanderen dat de functies en het betalingsplatform die door de Website worden gehost vrij zijn van schadelijke componenten.
  Ondanks de technische en beveiligingsprotocollen van hoog niveau die door betalingsdienstaanbieders zijn ontwikkeld om succesvolle transacties te garanderen en de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, kan Salonkee niet garanderen dat dergelijke betalingsproviders foutloos of virusvrij zijn.
 3. De betalingsdienstaanbieder of zijn gelieerde ondernemingen kunnen betalingsinformatie opslaan, zoals creditcard- of debet kaartnummers en kaartvervaldata, die door u zijn ingevoerd wanneer u een boeking maakt die gekoppeld is aan een betaling, een voucher koopt, een abonnement koopt of een andere transactie initieert vanaf onze Website. Als er een geschil is tussen u en een betalingsdienstaanbieder, begrijpt u en stemt u ermee in dat Salonkee niet verplicht is om hierbij betrokken te raken. Salonkee onderschrijft niet, is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en doet geen uitspraken over enig aspect van een dergelijke betalingsdienstaanbieder. Salonkee is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met Uw gebruik van de diensten van betalingsdienstaanbieders. Salonkee zal op geen enkel moment uw kaartgegevens opslaan op haar eigen servers, en zal enkel uw kaart raadplegen via haar betalingsdienstaanbieder.
 4. De vermelde prijzen voor volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling dienen slechts als indicatief te worden beschouwd en kunnen nog steeds worden gewijzigd, afhankelijk van de duur of moeilijkheidsgraad van de dienst die u hebt ontvangen of andere aanvullende diensten die op aanvraag tijdens het bezoek worden geleverd. Wij treden in deze situatie niet op als arbiters en het oordeel van de Professionele Gebruiker over noodzakelijke aanvullingen wordt als definitief beschouwd. Afhankelijk van of u een transactie met ons uitvoert, het gebruikte type betaalmethode en waar uw betaalmethode is uitgegeven, kan uw transactie vanwege wisselkoersen onderhevig zijn aan wisselkoerskosten of prijsverschillen. Salonkee is niet verantwoordelijk voor kosten of toeslagen voor het wisselen van vreemde valuta en zal geen compensatie of terugbetaling doen voor kosten die door uw bank of kaartuitgever worden opgelegd.
 5. In bepaalde gevallen kan uw transactie om welke reden dan ook worden geweigerd, geblokkeerd of vastgehouden, inclusief voor vermoedelijke fraude, AML compliance, naleving van economische of handelssancties, in verband met de interne risicocontroles van Salonkee of de betalingsdienstaanbieder of vanwege mogelijke schendingen van enige beleid van Salonkee of de betalingsdienstaanbieder.
 6. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten, voorschriften, regels en voorwaarden in verband met het gebruik van de diensten die door betrokken derde partijen of betalinsgdienstaanbieders worden aangeboden, na te leven en ervoor te zorgen dat een derde partij deze niet overtreedt. U begrijpt dat sommige derde partijen, zoals uitgevers van creditcards en betaalkaarten, creditcard- en betaalkaartnetwerken en betalingsdienstaanbieders, mogelijk hun eigen voorwaarden hebben voor de betalings-of afwikkelingsmethoden die u kiest te gebruiken in verband met beheerde betalingstransacties. Het niet naleven van de algemene voorwaarden van derden kan resulteren in vergoedingen die aan u worden opgelegd of andere acties die door dergelijke derden worden ondernomen, en u stemt ermee in dat Salonkee geen controle heeft over, of verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor, dergelijke vergoedingen of acties. Salonkee onderschrijft niet, is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en doet geen uitspraken over enig aspect van de diensten van dergelijke betalingsdienstaanbieders, inclusief maar niet beperkt tot de manier waarop de betalingsdienstaanbieder omgaat met gegevens, inclusief uw gegevens, of enige interactie tussen U en de betalingsdienstaanbieder.

Voor meer informatie over de algemene voorwaarden en het privacybeleid van een van onze belangrijkste betalingsdienstaanbieder namelijk Adyen, bezoek hun Website op https://www.adyen.com/nl_NL/legal/terms-and-conditions en https://www.adyen.com/nl_NL/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

12.2

Merchant of Records.
Salonkee treedt op als Merchant of Records (“MoR”) en beheert de interacties met zijn Professionele Gebruikers (" Sub-Merchants " ). De MoR voert due diligence uit door toezicht te houden op en controle uit te oefenen op alle commerciële activiteiten op de Website. De verantwoordelijkheden van Salonkee die handelt in haar verplichting als MoR omvatten:

 • Het beheer van alle transacties, terugbetalingen, annuleringen en geschillen;
 • Het bieden van de eerstelijns klantenservice voor kopers;
 • Optreden als eindarbiter in geval van financiële geschillen;
 • Ervoor te zorgen dat er geen illegale, verboden of nagemaakte producten of diensten worden verkocht.

13. CADEAUBONNEN

13.1

Verkoop van cadeaubonnen.
Afhankelijk van de toepasselijke jurisdictie, kunnen Salonkee-cadeaubonnen (“cadeaubonnen”) al dan niet belastingen, heffingen, heffingen of soortgelijke overheidsheffingen bevatten, inclusief btw, verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen die kunnen worden geheven door een lokale, staats-, provinciale of buitenlandse jurisdictie (gezamenlijk "Belastingen"). Indien Salonkee de wettelijke verplichting heeft om belastingen te betalen of te innen waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, zal het desbetreffende bedrag in rekening worden gebracht.

13.2

Inwisseling.
Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld via de aankoop van in aanmerking komende producten en diensten geleverd door een Professionele Gebruiker van Salonkee. Opbrengsten van online aangekochte cadeaubonnen worden direct overgemaakt naar de bankrekening van de Professionele Gebruiker. Elk ongebruikt cadeaubonnensaldo wordt weergegeven in het Salonkee account van de Professionele Gebruiker.

13.3

Beperkingen.
Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voor nieuwe boekingen. De inwisseling moet plaatsvinden bij het boeken. Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt om andere cadeaubonnen (= cadeaubonnen) te kopen. In het geval dat een afspraak door de Gebruiker wordt geannuleerd, wordt het gedisconteerde bedrag van de cadeaubon niet opnieuw toegewezen of terugbetaald. Cadeaubonnen kunnen niet worden gerestitueerd in ruil voor contant geld en kunnen niet worden verkocht, geruild of overgedragen. Cadeaubonnen kunnen niet opnieuw worden toegewezen aan een andere Professionele Gebruiker. Gedeeltelijk gebruikte cadeaubonnen of resterende tegoeden van een reeds gebruikte cadeaubon mogen niet worden overgedragen tussen Gebruikers of opnieuw worden toegewezen aan andere Professionele Gebruikers.

13.4

Risico van verlies.
Het risico van verlies en eigendom van de cadeaubon wordt gaat op de Gebruiker over bij levering van onze elektronische verzending van de cadeaubon aan de koper of de aangewezen ontvanger, of bij levering aan de vervoerder, afhankelijk van welke van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk als een cadeaubon verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt wordt zonder uw toestemming. Wij zijn niet aansprakelijk voor cadeaubonnen die zijn verloren, gestolen of onbevoegd zijn gebruikt. Als u denkt dat uw cadeaubon verloren of gestolen is, neem dan rechtstreeks contact met ons op via support.null@salonkee.salonkee.com, we zullen het onderzoeken en ons best doen om uw verloren code terug te bezorgen.

13.5

Fraude.
Salonkee behoudt zich het recht voor op elk rechtsmiddel, inclusief weigering om een op de Salonkee-Website gekochte Cadeaubon uit te geven of te honoreren in geval van vermoedelijke fraude. We hebben het recht om accounts te sluiten en alternatieve betalingsvormen in rekening te brengen als een frauduleus verkregen cadeaubon wordt ingewisseld en/of gebruikt om aankopen te doen in het salon van een Professionele Gebruiker. Salonkee is niet aansprakelijk indien een Cadeaubon wordt geweigerd door een voormalige Professionele Gebruiker. Bij het kopen van een Cadeaubon van een Professionele Gebruiker komt er een bindend contract tot stand tussen U en de Professionele Gebruiker met betrekking tot de levering van diensten of producten. Salonkee is niet betrokken hierbij.

13.6

Geschillen.
Elk geschil of elke claim die op enigerlei wijze verband houdt met cadeaubonnen, zal worden opgelost in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

13.7

Retourneren of vergoedingen.
Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald.

14. VOORUITBETALING, ANNULERING, NO-SHOW EN VOORWAARDEN

14.1

Sommige van onze Professionele Gebruikers eisen vooruitbetalingen, in de vorm van aanbetalingen, geregistreerde kaarten of pre-autorisaties voor de reservering van specifieke diensten, combinaties van diensten of in het geval van specifiek gebruikersgedrag. De Professionele Gebruiker heeft drie verschillende mogelijkheden om boeking gerelateerde betalingen te beheren:

 1. Geregistreerde kaart:
  In dit geval wordt uw kaart of online portemonnee getokeniseerd (d.w.z. uw betalingsinformatie is gekoppeld aan uw Gebruikersprofiel) voor latere betalingsverwerking. De kaart wordt pas door Salonkee belast als de afspraak wordt geannuleerd volgens de onderstaande omstandigheden of wordt gehonoreerd en in het salon rechtstreeks aan de Professionele Gebruiker betaald. Wanneer u een bepaalde dienst reserveert bij een Professionele Gebruiker, accepteert u en gaat u akkoord met het relevante annulerings- en no-showbeleid van de Professionele Gebruiker dat op het moment van de boeking op de afrekenpagina is aangegeven.
 2. Pre-autorisatie:
  In dit geval wordt het betreffende bedrag 7 dagen voor de datum van de boeking door Salonkee op uw creditcard geblokkeerd (niet afgeschreven) (dit wordt een "Tijdelijke vasthouding" of "Pre-autorisatie" genoemd) totdat de afspraak wordt geannuleerd volgens de onderstaande omstandigheden of gehonoreerd en persoonlijk betaald aan de Professionele Gebruiker. Voor alle duidelijkheid: de autorisatie op uw creditcard die op het moment van boeking is verstrekt, wordt niet noodzakelijkerwijs op het moment van de boeking gemaakt, maar slechts 7 dagen vóór de datum van de afspraak. Wanneer u een bepaalde dienst reserveert bij een Professionele Gebruiker, accepteert u en gaat u akkoord met het relevante annulerings- en no-showbeleid van de Professionele Gebruiker dat op het moment van de boeking op de afrekenpagina is aangegeven.
 3. Aanbetalingen:
  In dit geval wordt er direct na je boeking een vooraf bepaald bedrag (een bepaald percentage van de totale boekingswaarde) van je kaart of portemonnee afgeschreven. Bij annulering van de afspraak volgens onderstaande omstandigheden kan de aanbetaling verloren gaan. Indien de afspraak is nagekomen, wordt de aanbetaling in mindering gebracht op de totale ticketwaarde die aan het einde van de afspraak in het salon rechtstreeks aan de Professionele Gebruiker wordt betaald. Wanneer u een bepaalde dienst reserveert bij een Professionele Gebruiker, accepteert u en gaat u akkoord met het relevante annulerings- en no-showbeleid van de Professionele Gebruiker dat op het moment van de boeking op de afrekenpagina is aangegeven.

Het algemeen annulerings- en no-showbeleid voorziet in verschillende scenario's, afhankelijk van wanneer u uw afspraak heeft geannuleerd (volgens 14.2 en 14.3 hieronder). Als u een afspraak minder dan 12, 24, 48 of 72 uur (zoals bepaald door de Professionele Gebruiker) van tevoren wilt wijzigen en uw aanbetaling niet wilt verliezen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Professionele Gebruiker om een nieuwe dag/tijd af te spreken. Dit is geheel ter beoordeling van de Professionele Gebruiker en bij betwisting gelden bovenstaande regels. Als de Professionele Gebruiker niet kan voldoen aan uw verzoek om uw afspraak te verzetten of te annuleren, hangt uw recht op terugbetaling af van het feit of de afspraak al dan niet zou plaatsvinden in de komende 12, 24, 48 of 72 uur (zoals bepaald door de betreffende Professionele Gebruiker). Als er een geschil is tussen u en een Professionele Gebruiker, begrijpt u en stemt u ermee in dat Salonkee niet verplicht is om hierbij betrokken te raken.

14.2

Als uw afspraak niet zou plaatsvinden binnen de komende 12, 24, 48 of 72 uur (zoals bepaald door de betreffende Professionele Gebruiker), wordt uw afspraak behandeld als door u geannuleerd en worden er geen kosten in rekening gebracht (Geregistreerde kaart), ontvangt u een terugbetaling (aanbetaling), of wordt het geblokkeerde bedrag weer vrijgegeven (pre-autorisatie); of

14.3

Als uw afspraak binnen de komende 12, 24, 48 of 72 uur zou plaatsvinden (zoals bepaald door de betreffende Professionele Gebruiker), wordt uw afspraak behandeld als door u geannuleerd en worden de respectieve annuleringskosten in rekening gebracht (geregistreerde kaart of pre-autorisatie) of wordt de aanbetaling ingehouden (aanbetaling).

14.4

Zoals hierboven vermeld, zal er geen terugbetaling plaatsvinden in geval van een opzegtermijn van minder dan 12, 24, 48 of 72 uur (zoals bepaald door de Professionele Gebruiker). Dit betekent ook dat als een boeking minder dan 12 uur voor de afspraak is gemaakt en vooruitbetaald, er geen terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag plaatsvindt. In geval van annulering of wijziging tot 12, 24, 48 of 72 uur (zoals bepaald door de Professionele Gebruiker) voor de afspraak, wordt het op uw kaart geblokkeerde bedrag terug vrijgegeven (Pre-autorisatie), of wordt er niets in rekening gebracht (Geregistreerde kaart). Het vrijgeven van een vooraf geautoriseerd bedrag kan enige tijd duren, afhankelijk van bij welke kaart/bank u bent aangesloten.

In alle andere gevallen wordt het bovenstaande beleid gebruikt om uw vooruitbetaling te verwerken en wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. Elke gehele of gedeeltelijke terugbetaling zal worden gedaan in overeenstemming met de oorspronkelijke betalingsmethode. Houd er rekening mee dat voor een reservering waarbij vooruitbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist is, uw boeking geannuleerd kan worden (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de betreffende (resterende) bedrag(en) niet volledig op de betreffende openstaande of betalingsdatum conform het betreffende betalingsbeleid van het salon van de Professionele Gebruiker en de reservering. Late betaling, verkeerde bank-, debet- of creditcardgegevens, ongeldige creditcards/betaalpassen of onvoldoende saldo zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico en u heeft geen recht op enige terugbetaling van enig (niet-restitueerbaar) vooruitbetaald bedrag. Houd er rekening mee dat uw annulering mogelijk in rekening wordt gebracht in overeenstemming met het annulerings-, (vooruit)betalings- en no-showbeleid van Salonkee of dat u geen recht heeft op enige terugbetaling van een (vooruit)betaald bedrag. Wij raden u aan het annulerings-, (vooruit)betalings- en no-showbeleid van Salonkee zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering maakt en vergeet niet om tijdig verdere betalingen te doen die nodig kunnen zijn voor de betreffende reservering. Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op annuleringen/no-shows, aangezien een gedateerde boeking betrekking heeft op dienstverleningen waarvoor tijd is gereserveerd door de Professionele Gebruiker.

15. BEËINDIGING

15.1

Salonkee behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw Website-account te beëindigen, Gebruikersgegevens te verwijderen en uw gebruik van de gehele of een deel van de Website te beperken om welke reden dan ook, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders. Als de Gebruiker gedurende 12 maanden of langer niet inlogt op de Website, kan Salonkee het account als "inactief" behandelen en het account, de Gebruikersgegevens en alle andere daaraan gekoppelde gegevens permanent verwijderen.

15.2

We kunnen uw gebruik van de Website-account opschorten of beëindigen als u deze Voorwaarden of onze documentatie niet naleeft, of als u de Website gebruikt op een manier die ons wettelijk aansprakelijk kan stellen of het gebruik van de Website door anderen kan verstoren.

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1

Geschillen.
Elk geschil of elke claim die op enigerlei wijze betrekking heeft op (vooruit)betaling zal worden opgelost op basis van de huidige Salonkee-gebruiksvoorwaarden. Salonkee is niet verplicht om u een tegoedbon of terugbetaling te verstrekken in het geval dat u niet tevreden bent met de diensten van een van onze Professionele Gebruikers. Ondanks het bovenstaande nemen we uw ervaring heel serieus en in geval van onenigheid raden we u aan om rechtstreeks met onze Professionele Gebruiker te spreken.
Mocht dit niet opgelost zijn, dan kunt u altijd gebruik maken van de 'review' sectie van onze site om uw onvrede te uiten. Ten slotte kunt u contact opnemen met Salonkee en verzoeken redelijke commerciële inspanningen te leveren om het probleem met de Professionele Gebruiker op te lossen. In uitzonderlijke omstandigheden, en naar eigen goeddunken van Salonkee, kunnen we besluiten om het enige of gedeeltelijke bedrag van de vooruitbetaling terug te betalen/te crediteren. Het bovenstaande moet alleen worden gezien als een gebaar van goede wil en is op geen enkele manier een verantwoordelijkheid jegens u voor de diensten die door onze Professionele Gebruikers worden geleverd.

16.2

Toepasselijk recht.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Groothertogdom Luxemburg. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Luxemburg. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980 worden uitdrukkelijk uitgesloten.
De nietigheid van een clausule van deze Gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de overige clausules van deze Gebruiksvoorwaarden. Voor alle juridische of ethische vragen kan per e-mail contact worden opgenomen met de juridische afdeling van Salonkee SA Centre Orchimont , 36-38 Rangwee, L-2412 Luxembourg of via support.null@salonkee.salonkee.com.

DISCLAIMER: De Nederlandse versie is een vertaling van het origineel in het Engels en geldt enkel voor informatieve doeleinden. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert het Engelse origineel.